"At vove er at miste fodfæstet et kort øjeblik - ikke at vove er at miste sig selv."

- Søren Kierkegaard

Privatlivspolitik

​Dataansvar - Jeg tager din databeskyttelse alvorligt

Min virksomhed, Psykolog Vibeke Bie, behandler persondata, og jeg har derfor denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan dine data behandles. Helt overordnet skal du vide, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

For at beskytte dine persondata bedst muligt, vurderer jeg løbende, hvor høj risikoen er for, at min databehandling påvirker dine grundrettigheder negativt. 

I tilfælde af, at de beslutninger, jeg har behov for at træffe, er afhængige af, at jeg kan behandle følsomme persondata, biometriske oplysninger om dig, gennemfører jeg en analyse af konsekvenserne af databehandlingen for din privatlivsbeskyttelse. Konsekvensanalysen gennemføres før, jeg begynder at behandle dine persondata.

Hvis du får brug for det kan du kontakte mig via: 

Psykolog Vibeke Bie

CVR: 33 10 85 59

Tlf.: (+45) 28 43 63 77

Mail: post@vibekebie.dk

Jeg sikrer fair og transparent databehandling

Når jeg beder dig om at stille dine persondata til rådighed, oplyser jeg dig om, hvilke data jeg behandler om dig og til hvilket formål. Du modtager oplysning herom på tidspunktet for indsamling af dine persondata.

Hvis jeg indhenter data om dig fra andre, fx en myndighed eller samarbejdspartner, oplyser jeg dig om det senest 10 dage efter, at jeg har indhentet dine persondata. Jeg oplyser også om formålet med indhentningen og det lovgrundlag, der giver mig adgang til at indhente dine persondata.

Behandling af persondata

Jeg anvender denne type data om dig

  • Almindelige persondata.
  • CPR-nummer.
  • Følsomme data om din person og dit helbred som er relevante for vores samtaler.

Jeg indsamler og opbevarer dine data i forbindelse med bestemte formål eller andre lovlige forretningsmæssige formål. Det sker i forbindelse med:

  • ​Behandlinger på klinikken og journalføring, samt opbevaring af dine oplysninger.
  • Administration af din relation til mig.
  • Opfyldelse af lovkrav.

Jeg kan få behov for at anvende dine persondata til et andet formål end det, de blev indsamlet til. Med mindre du har givet samtykke til en sådan ny anvendelse, undersøger jeg, om det oprindelige formål med indsamlingen af dine data er foreneligt med det nye formål. Jeg vurderer fx de kilder, dine data stammer fra, og om det er almindelige eller følsomme oplysninger, jeg har behov for at bruge. Jeg vurderer også, om brugen af dine data til det nye formål vil have negative konsekvenser for din handlefrihed.

Jeg behandler kun data om dig, der er relevante og tilstrækkelige i forhold til de formål, der er defineret ovenfor. Formålet er afgørende for, hvilken type data om dig, der er relevante. Det samme gælder omfanget af de persondata, jeg bruger. Jeg bruger fx ikke flere data, end dem, jeg har brug for til det konkrete formål.

Inden jeg behandler dine persondata, undersøger jeg, om det er muligt at minimere mængden af data om dig.

Jeg indsamler, behandler og opbevarer kun de persondata, der er nødvendige i forhold til at opfylde vores fastsatte formål. Derudover kan det være bestemt ved lovgivning, hvilken type data, der er nødvendig at indsamle og opbevare for min forretningsdrift. Typen og omfanget af de persondata, jeg behandler, kan også være nødvendige for at opfylde en kontrakt eller en anden retlig forpligtelse.

Jeg kontrollerer, at de persondata, jeg behandler om dig, ikke er urigtige eller vildledende. Jeg sørger også for at opdatere dine persondata løbende.

Da min service er afhængig af, at dine data er korrekte og opdaterede, beder jeg dig oplyse mig om relevante ændringer i dine data. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele mig dine ændringer.

Jeg sletter dine persondata, når de ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som var grunden til indsamlingen, behandlingen og opbevaringen af dine data. Vær opmærksom på, at jeg ifølge sundhedsloven skal opbevare din patientjournal i mindst 5 år efter afsluttet forløb.

Jeg indhenter dit samtykke, inden jeg behandler dine persondata til de formål, der er beskrevet ovenfor, med mindre jeg har et lovligt grundlag for at indhente dem. Jeg oplyser dig om et sådant grundlag og om min legitime interesse i at behandle dine persondata.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til mig. Brug kontaktoplysningerne ovenfor, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Hvis jeg ønsker at anvende dine persondata til et andet formål end det oprindelige, oplyser jeg dig om det nye formål og beder om dit samtykke, før jeg påbegynder databehandlingen. Hvis jeg har et andet lovligt grundlag for den nye behandling, oplyser jeg dig om dette.

Når jeg i min service og tjenester har behov for at behandle data om børn, indhenter jeg samtykke fra en forælder. Jeg kontrollerer så vidt muligt, at samtykket gives af en forælder med forældremyndighed over barnet.

Jeg videregiver ikke persondata til andre aktører uden dit samtykke med mindre, der er risiko for, at der sker alvorlig skade på dig selv eller andre. Da har psykologer pligt til at orientere relevante myndigheder. Hvis jeg skal videregive oplysninger på dette grundlag, oplyser jeg dig om dette. Jeg videregiver ikke dine persondata til aktører i tredjelande.

Sikkerhed

Jeg har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine persondata mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem.

Jeg har fastlagte procedurer for tildeling af adgangsrettigheder til de af mine leverandører (Terapeutbooking ifm. journalføring og fakturering samt min revisor), der behandler følsomme persondata og data, der afdækker oplysninger om personlige interesser og vaner. For at undgå datatab tager vi løbende back up af vores datasæt. Jeg beskytter også fortroligheden og autenticiteten af dine data ved hjælp af kryptering.

I tilfælde af et sikkerhedsbrud, der resulterer i en høj risiko for dig for diskrimination, ID-tyveri, økonomisk tab, tab af omdømme eller anden væsentlig ulempe, vil jeg underrette dig om sikkerhedsbruddet så hurtigt som muligt.

Brug af cookies

På mit website anvendes cookies med det formål at føre statistik over besøgende på sitet samt forbedre din brugeroplevelse ved at genkende siden, huske indstillinger og præsentere dig for det indhold, du viser interesse for. Den data, disse cookies leverer, deles eller videresælges aldrig til andre formål.

Cookies er en lille tekstfil, som lagres på din computer for at genkende den, næste gang du vender tilbage til mit website. Cookies er ufarlige og kan ikke medføre virus eller andet skadeligt. Cookies indeholder ingen personlige oplysninger, og de sletter sig selv efter et varierende antal måneder. Du kan til enhver tid slette eller blokere for cookies på minecookies.org/cookiehandtering.

Du kan læse mere om brugen af cookies på mit website her: https://www.vibekebie.dk/cookie/da

Dine rettigheder

Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data jeg behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad jeg anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe jeg opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang jeg videregiver data i Danmark og i udlandet.

Hvis du anmoder om det, kan jeg oplyse dig om de data, jeg behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at henvende dig til mig. Mine kontaktoplysninger finder du øverst.

Hvis du mener, at de persondata, jeg behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til mig og oplyse mig om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes.

I nogle tilfælde vil jeg have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte mig, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har ret til at gøre indsigelse mod min behandling af dine persondata. Du kan bruge kontaktoplysningerne øverst til at sende en indsigelse. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger jeg for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for mig, og dem, jeg har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden psykolog.

Hvis du ønsker at bruge din ret til data-portabilitet, vil du modtage dine persondata fra mig i et almindeligt anvendt format.

Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod min databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse. 

Kontakt mig​

Udfyld formularen med dine oplysninger og jeg vender tilbage hurtigst muligt. 

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt